سلوى و الزبير “Am I pretty without makeup?” “انا زْوْينَة بْلَا المَكِيّاج؟”

As I wrote yesterday, I really enjoy the series, Salwa w Zoubir (سلوى و الزبير), produced by 2M. Today, I have taken a short clip from the first episode, added English subtitles and written out the Arabic below. The English translation is not word-to-word. Give it a listen and see what you can understand!

سلوى : الزُبير؟
؟ouais : الزبير
سلوى: انا زْوْينَة بْلَا المَكِيّاج؟
الزبير: لا
سلوى: لا شْنو: زعمَة واش لا زوينة بِه او لا، لا ما زوينة شْ بلا بِه
الزبير: واش گلتِ ليّ بلمكيّاج او بلا المكيّاج ؟
سلوا: زعمة اما حسن بِه او لا بلا بِه؟
الزبير: زعمة واش بِه او لا بلا به؟
سلوى: انا زوينة او لا خايْبَة؟
الزبير: عَلى حَسَبْ : واش دَيْرا المَكِيّاج او لا، لا.

Vocabulary:

in fact زعمَة
pretty (f.) زْوْينَة
without بْلَا
makeup مَكِيّاج
no لا
what شْنو
yes/no question marker واش
not ما … شْ
you (f. sg.) said گلتِ
to me ليّ
better (doesn’t have the alif MSA has) حسن
with بِ
or او
bad (f.) خايْبَة

Listening & Reading Practice: Moroccan Arabic Intermediate Reader

I recently discovered the Moroccan Arabic Intermediate Reader by Wali A. Alami and published by the Intensive Language Training Center of Indiana University – Bloomington in 1969. It is now provided (for free!) through various government agencies, including through ERIC. The reader comes in two volumes — the first with transcription, the second with (handwritten) Arabic script. Volume 1 is the story of Rashid and includes pre-listening drills, notes and translations of the drills. Volume 2 first includes the pre-listening drills of Volume 1 written in Arabic script and then a new series of texts. Despite being from 1969, the recordings are still appropriate for today (and clear and easy to understand).

Volume 1 is available here through ERIC: https://eric.ed.gov/?id=ED031698
Volume 2 is available here through ERIC: https://eric.ed.gov/?id=ED031713

Or you can download everything, including recordings through archive.org: https://archive.org/details/MoroccanArabicIntermediateReaderVol.1/

The Arabic script can be… difficult to read. Not only is it handwritten, but it’s written in a veeeery classic script. The ق is written with only one dot up top, the ف is written with one dot underneath and… well… you’ll see.

To get you started, I’ve rewritten the first pre-listening exercises, with their translations.


قالو لي رشيد تبارك الله حصّل على الباكالورية هدا العام
I’ve heard that Rachid was successful in the baccalaureate this year.


ايّه، نجح و راه فرحان، لا هو ولا ابّاه
Yes, indeed, his success made him and his father very happy.


شغدى يعمل دبة؟
What is he going to do now?


اِوا، سمعت باللّي غدى يدخل لقسم البضاغجي،… وقيلة بغى يولي اُستاد
I was told he is going to register in the school of education and become a teacher.


مشي قبيح. شحال فى عمرو دبة؟
That’s not bad.* How old is he now?
*According to my resident Darija speaker, this expression is not used very often anymore, but rather مَشي خايِب, recording at the end


تمنطاش لعام بالضّبط
He is exactly eighteen.


وليّد نجيب تبارك الله، و دكي
A resourceful boy, and intelligent too.


الله يا ودّي
There’s no doubt of that.


خلاق حداي غير البارح؛ الدنيا بحال المنام
I’ve known him since he was born; it seems to me a very short time ago.

And to finish, two extra recordings:


مَشي خايِب
Not bad!


تَنْتَمْنى ليك التَّوفيق
Good luck!